ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างและประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา