• ตัวแทน
  • ชุมชนของสมาชิก
  • ผู้ขาย

JOIN THAILAND ELITE

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเป็นสมาชิกไทยแลนด์อีลิท

โดยการเข้าเป็นสมาชิก สมาชิกตกลงผูกพันตามสัญญาสมาชิกไทยแลนด์อีลิทตามที่ระบุด้านล่าง
โดยการขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกหรือซื้อสมาชิกภาพหรือการรับสิทธิประโยชน์ตามสมาชิกภาพ สมาชิกยืนยันว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 6. (คุณสมบัติของผู้สมัคร/สมาชิก)
สมาชิกตกลงว่าบริษัทฯ สามารถแก้ไขหรือเพิ่มเติมสัญญาสมาชิกไทยแลนด์อีลิทได้ และให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาสมาชิกไทยแลนด์อีลิท

1. คำจำกัดความภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเป็นสมาชิกไทยแลนด์อีลิท

2. ข้อกำหนดสมาชิกภาพ

3. การรับบริการ

4. การใช้สิทธิประโยชน์

5. ค่าธรรมเนียมและเงื่อนไข

6. คุณสมบัติของผู้สมัคร/สมาชิก

  • Be sui juris under Thailand law (Ultimate Privilege Member must be a minimum of 20 years old)
  • ได้รับอนุญาตให้พำนักในประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หรือกฎหมายอื่นใดของประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง
  • ถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ
  • ไม่เคยถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย
  • ไม่เคยถูกศาลตัดสินหรือพิพากษาให้เป็นบุคคลที่มีสติไม่สมประกอบ ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
  • ไม่เคยถูกตัดสินให้จำคุกในประเทศใดๆ (ยกเว้นเป็นโทษจากความประมาทเลินเล่อ)

7. การตีความ

8. กฎหมายที่ใช้บังคับ

9. หมายเหตุ

10. ข้อมูลเพิ่มเติม

แบบฟอร์มลงทะเบียน

โปรดแจ้งรายละเอียดของคุณ เพื่อเจ้าหน้าที่ทำการติดต่อกลับ ในการให้ข้อมูลเพิ่มเติม หรือโทร 02-352-3000 สำหรับภาษาอังกฤษ (บริการ 24 ชั่วโมง)

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง และทำเครื่องหมายในช่องที่ต้องกรอก

บริษัทไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด

110/2 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ประเทศไทย)

After your passport is received the approval process will take approximately five working days.

You will then receive an Approval Letter detailing all banking instructions on how to transfer the Membership Fee to Thailand Privilege Card Co., Ltd.

When you have been activated as a Member, you will receive a Welcome Letter and then must contact our Member Contact Center to have a visa stamp affixed to your passport.

This booking should be done five days prior to the service.